Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม :

สำนักกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมลำตะคอง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก และคณะผู้บริหาร คณาจารณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคปกติและสมทบเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ในกิจกรรมไหว้ครูทางวิทยาลัยนครราชสีมาได้มอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาเรียนดี และทุนกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีได้มอบทุนการเรียนดีเป็นทุนส่วนตัวจำนวน 3 ทุน รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้มอบทุนการเรียนดีเป็นทุนส่วนตัวจำนวน 2 ทุน และอาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบทุนการเรียนดีเป็นทุนส่วนตัวจำนวน 1 ทุน

ภายในกิจกรรมไหว้ครูยังมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จในการเรียนบรรลุถึงฝั่งหมายอย่างที่ตั้งใจทุกคน


 
 
Untitled Document