Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  การจัดการความรู้ [KM]  
 
  โครงการบริการวิชาการ KM ประจำปีการ พ.ศ. 2561  
     การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติที่ส่งผลต่อ KPA โดย : อ.ดร.จันทร์ ติยะวงศ์  
     แนวทางการใช้สถิติสำหรับการวิจัย โดย : อ.ผศ. อรณิชชา ทศตา  
     การประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต โดย : อ.ดร.กรธณธัช ปัญญาใส  
     เทคนิคการตีพิมพ์การวิจัยในวารสารนานาชาติ โดย : อ.ดร.สิริญญา ทายะ  
     การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย : อ.กัมปนาท คำสุข  
     การรักษาโรคไอเรื้อรังโดย จางจังจิ่ง โดย : อ.พจ.วิไลรัตน์ อนันตกลิ่น  
     ออฟฟิต ซินโดรม โดย : อ.พจ.สาคร แง้นกลางดอน  
     โครงการสร้างนักวิจัยรุ่มใหม่ (ลูกไก่) โดย : อ.อนุชา พิมายนอก  
 
     
  เอกสารประกอบการจัดการความรู้  
 

เอกสารประกอบการจัดการความรู้
สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ฉบับที่ 1/2562
     
       
       
 
 
 
 
Untitled Document