ประวัติความเป็นมา
       คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2559 ตามรอบระยะเวลา 5 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย นครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดำเนินการยื่นแบบรายงาน สทนพ.61.001 เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ แบบรายงาน สทนพ.61.002 เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดําเนินการสอนใหม่ไปยังสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอตรวจประเมิน วันที่ 12 มกราคม 2560 และผ่านการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และการรับรองสถาบันการศึกษา
     คณะกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ พ.ศ.2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
     
ภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน
  
     
       จากนั้นคณะกรรมการสภาฯ ได้นำรายงานการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการลงนามรับรองหลักสูตรและสถาบัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560