ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
ประวัติความเป็นมา
       คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2559 ตามรอบระยะเวลา 5 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย นครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดำเนินการยื่นแบบรายงาน สทนพ.61.001 เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ แบบรายงาน สทนพ.61.002 เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดําเนินการสอนใหม่ไปยังสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอตรวจประเมิน วันที่ 12 มกราคม 2560 และผ่านการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และการรับรองสถาบันการศึกษา
     คณะกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ พ.ศ.2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
     
ภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน
  
     
       จากนั้นคณะกรรมการสภาฯ ได้นำรายงานการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการลงนามรับรองหลักสูตรและสถาบัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560