ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
ประวัติความเป็นมา
       คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2559 ตามรอบระยะเวลา 5 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย นครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดำเนินการยื่นแบบรายงาน สทนพ.61.001 เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ แบบรายงาน สทนพ.61.002 เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดําเนินการสอนใหม่ไปยังสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอตรวจประเมิน วันที่ 12 มกราคม 2560 และผ่านการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และการรับรองสถาบันการศึกษา
     คณะกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ พ.ศ.2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
     
ภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน
  
     
       จากนั้นคณะกรรมการสภาฯ ได้นำรายงานการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการลงนามรับรองหลักสูตรและสถาบัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560