ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การทำงาน
  • อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยืมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  1. Sawanee Kraithep, Prakay Bootdawan, Apichart Boon-Young, Phenphichar Wanachantararak, Busaba Matrakool. Antimicrobial activity of Bauhinia strychnifoliaextract against mouth diseases-related microorganisms.Poster presentation. The 40thAnnual Conference of Medical Technology of Thailand (ACMTT) and the 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences(ACCLS), Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand,May 31st-une 3rd, 2016.
  2. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn.Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract(Allium ascalonicum L.)RTA Medical Journal, 70, 2017.
  3. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn.Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity Contained in Extracts of Yellow Velvet Leaf (Limnocharisflava) and Cupid's Shaving Brush (Emilia sonchifolia).การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม:อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 1 เมษายน 2560.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.2207
  E-Mail : busaba@nmc.ac.th