ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ (สุโกศล-เดิม)

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • หัวหน้าสถานวิจัย(รักษาการ) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • อาจารย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสคร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
Referred Articles
 1. Saovana(Sukosol) T, Tharavanij S, Thammapalerd N, Jaroonvesama N (1981). Leucocyte migration agarose test to study cell-mediated immunity in amoebiasia. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 12: 346-352.
 2. Sarasombath S, Sukosol T, Puksirikul P, Vajaradul Y, Dumavibhat P, Dullayajinda D (1983). CelL mediated immune response to lyophilized bone and tendon allgraft. Siriraj Hospital Gazette 35: 239-249.
 3. Sarasombath S, Rungpitarangsi B, Dqanchaivijitr S, Chearskul S, Komolpit P, Sukosol T (1983). Counter-immunoelectrophoresis in the serological diagnosis of typhoid fever. Journal of Diarrhoeal Diseases Research 1: 20-25.
 4. Sukosol T (1983). Mother’s milk. refresher course. Siriraj Hospital Gazette 35: 925-929.
 5. Sarasombath S, Suvatte V, Sukosol T, Rungpitarangsi B, Manasatit S (1984). Relapsing typhoid fever: Report of a case with immunological studies. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 1: 103-106.
 6. Banchuin N, Vanadurongwan S, Sarasombath S, Sukosol T, Pimolpan V (1984). ELISA for the measurement of intestinal antibody to Salmonella typhi protein antigen. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2: 85-90.
 7. Sukosol T, Sarasombath S, Banchuin N, Vanadurongwan S, Pimolpan V (1984). Immunity and adverse reactions of typhoid vaccines. Siriraj Hospital Gazette 36: 711-719.
 8. Sukosol T, Hitanant S, Sarasombath S (1984). Indirect haemagglutination test for amoebiasis: A valuable test for differentiation between amoebic liver abscess and carcinoma of the liver. Journal of Parasitology and Tropical Medicine Association of Thailand 7: 88-93.
 9. Banchuin N, Sarasombath S, Vanadurongwan S, Sukosol T, Pimolpan V, Manasatit S (1985). Intestinal antibody responses in typhoid patients: A preliminary study. Journal of the Medical Association of Thailand 68: 496-499.
 10. Appassakit H, Banchuin N, Sarasombath S, Rungpitarangsi B, Manasatit S, Komolpit P, Sukosol T (1987). Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Salmonella typhi protein antigen. Journal of Clinical Microbiology 25: 273-277.
 11. Sarasombath S, Banchuin N, Sukosol T, Vanadurongwan S, Rungpitarangsi B, Dumavibhat B (1987). Systemic and intestinal immunities after different typhoid vaccinations. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 5: 53-61.
 12. Sarasombath S, Banchuin N, Sukosol T, Rungpitarangsi B, Manasatit S (1987). Systemic and intestinal immunities after natural typhoid infection. Journal of Clinical Microbiology 25: 1088-1093.
 13. Banchuin N, Appassakit H, Sarasombath S, Manatsatit S, Rungpitarangsi B, Komolpit P, Sukosol T (1987). Detection of Salmonella typhi protein antigen in serum and urine: A value for diagnosis of typhoid fever in an endemic area. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 5: 155-159.
 14. Sukosol T, Sarasombath S, Mongkolsuk S, Songsivilai S, Chaiyaroj S, Pongsunk S, Ekpo P (1993). Molecular cloning and expression of S. typhi flagellin: Characterization of 52 kDa specific antigen of S. typhi. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 11: 57-69.
 15. Sukosol T, Sarasombath S, Songsivilai S, Ekpo P, Rungpitarangsi B, Pang T (1994). Fusion protein of S. typhi flagllin as antigen for diagnosis of typhoid fever. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 13: 21-25.
 16. Maipanich W, Itiponpanya N, Rojekittikhun W, Siripanth C, Pubampen S, Sa-nguankiat S, Juntanavivat C, Incheang S, Sukosol T (2002). Intestinal parasitoses among hilltribe people and soil contamination in Nan province, northern Thailand. Journal of Tropical Medicine and Parasitorogy 25: 30-37.
 17. Sukosol T (2006). Analysis of fermented solutions from food and vegetable waste for agricultural and health hygiene use. Environment Natural Resources Journal 4: 120-128.
 18. Choungngam A, Saovana T (2012). Sources of Environmental Nosocomial Infections and the Bactericidal Efficiency of the Disinfectants Used in Wards at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Suranaree Journal of Science and Technology 19(4): 287-294.
 19. Sukpong S, Changlek S, Siriwong S, Saovana T, Thumanu K (2018). Application of Infrared Spectroscopy for Classification of Thalassemia and Hemoglobin E. Suranaree Journal of Science and Technology 25(2): 191-200.
Conference Abstracts/Conference Proceedings
 1. Suntharasamai P, Srisaovakontorn S, Putawatana P, Sukosol T, Bunnag D, Harinasuta T (1981). Change of leucocyte in falciparum malaria. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 12: 466.
 2. Sarasombath S, Ekpo P, Sukosol T, Korbsrisate S, Pongsunk S, Banchuin N (1995). Salmonella flagella: Its significance in diagnosis. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 26 (Suppl. 2): 209-212.
 3. Sukosol T, Sarasombath S, Rungpitarangsi B, Pang T (1995). Development of a slot blot enzyme immunoassay for diagnasis of typhoid fever. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 26 (Suppl. 2): 242-243.
 4. Sarasombath S, Korbsrisate S, Banchuin N, Thanomsakyuth A, Sukosol T, Ekpo P (1998). Serological approaches of typhoid fever. Medical Journal Indonesia 29 (Suppl. 1): 54-58.
 5. Saetiew J, Meemon P, Ritpech S, Saovana T (2017). Optical topography technique for characterization and monitoring of biofilm thickness uniformity. 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON). 8229105.
Books/Reports
 1. Sarasombath S, Vanadurongwan S, Banchuin N, Sukosol T, Manasatit S, Rungpitarangsi B, Dumavibhat B (1984). Study on immune response to natural typhoid infection, parenteral inactivated and oral attenuated typhoid vaccine Research Studies on Diarrhoeal Diseases in Thailand, pp 83-88. Medical Media.
 2. Sarasombath S, Banchuin N, Sukosol T, Vanadurongwan S, Rungpitarangs B, Manasatit S, Dumavibhat B (1986). Volunteer studies of mucosal and systemic immunity in typhoid. Development of Vaccines and Drugs against Diarrhea, 11th Nobel Conference, pp 143-151. Eds. Holmgren J, Lindberg AA, Mollby R, Stockholm, Student-letteratur, Lund, Sweden.
 3. Sukosol T (1986). Antigen and Antibody. Text Book of Immunology (in Thai), pp 51-74. 3rd edition, Ed. Sarasombath S, Aksornsamai Publisher, Bangkok.
 4. Sukosol T, Shinmyo A (1989). Cloning and expression of gene coding for xanthan degrading enzyme in Escherichia coli. Annual Reports of International Center of Cooperative Research in Biotechnology, p 361. Ed. Okada H, Japan.
 5. Sarasombath S, Banchuin N, Lertmemongkolchai G, Ekpo P, Sukosol T, Mongkolsuk S, Sirisinha S (1989). Production of monoclonal antibodies to Salmonellae that cause enteric fever. Proceedings of Cerebration of Chiang Mai University 25th Anniversary Workshop on AID/SCI Research in Immunology in Thailand, December, Chiang Mai, Thailand.
 6. Sukosol T, Sarasombath S, Mongkolsuk S, Chaiyaroj S, Ekpo P (1992). Molecular cloning of 52 Kda specific protein of S. typhi. Typhoid Fever, pp 43-51. Eds. Pang T, Koh CL, Puthucheary SD., Strategies for the 90’s World Scientific Publishing, Singapore and London.
 7. Sukosol T. The complete nucleotide sequence of S. typhi 52 Kda antigenic gene. Gen Bank (Los Alamos, NM, USA) Accession number L 21912.
 8. Sukosol T (1993). Electroelution of DNA fragment from gel. Laboratory Manual in Biotechnology Research (in Thai), pp 20-29. Eds. Panbangred V, Udomvorapant S, Biotechnology Society of Thailand, Asean Institute for Health Development Publisher, Mahidol University, Bangkok.
 9. Sukosol T (1994). Antigen and Antibody. Text Book of Immunology (in Thai), pp 31-60. 4th edition, Ed. Sarasombath S, K.P. Printing Publisher, Bangkok.