ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
  • นักวิจัยที่ได้รับทุนที่ Carolina Vaccine Institute (CVI), School of Medicineat University of North Carolina, Chapel Hill, USA
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  1. The Effect of Exercise on Plasma Liquid Concentration Varies with Apo E Genotypes: A Study in Thai Subject Journal of the Medical technologist Association of Thailand 2006;34(3):1655-1666. Nuntaree Chichanawongsaroj, Worapan Yingsiwapat*, Wararat Chaingchong. *Minor name misspelling
  2. An alphavirus vector based tetravalent dengue vaccine induces a rapid and protective immune response in macaques that differs qualitatively from immunity induced by live virus infection. Journal of Virology 2013; 87(6):3409-3424. White LJ, Sariol CA, Mattocks MD, Wahala WM, Yingsiwaphat V, Collier ML, Whitley J, Mikkelsen R, Rodriguez IV, Martinez MI, de Silva A, and Johnston RE.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท.น.6515
  E-Mail : vorraphun@nmc.ac.th