ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ ไทยานันท์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา) คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
 1. Tharavichitkul P, Thaiyanant P, Panas-ampol K. Chlamydospore production by Candida albicans in media containing various extracts of Northern-Thai Rice. Chiang Mai Medical Bulletin.1976:221-28.
 2. Thaiyanan P, Songsiri S, Maneekarn N, Makonkawkeyoon S, Vithayasai V.Kinetics of IgG and IgM antibody response to DEV and PDEV in man. Chiang Mai Medical Bulletin.1979:18-22.
 3. Maneekarn N, Makonkawdeyoon S, Thaiyanant P, Songsiri S, VithayasaiV. Comparisionof antibody response to rabies vaccines in human by indirect immunofluorescence. Chiang Mai Medical Bulletin.1979:69-74.
 4. ปกรณ์ไทยานันท์.การผลิตน้ำยารูมาตอยด์แฟคเตอร์เทสท์เพื่อใช้เอง.คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2534.
 5. ปกรณ์ ไทยานันท์. การพัฒนาวิธีตรวจ: การเคลือบ Cardiolipinบนผงถ่าน สำหรับวินิจฉัยโรคซิฟิลิส. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2539.
 6. ปกรณ์ ไทยานันท์. ลาเท็คที่เตรียมขึ้นเอง: การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2542.
 7. ปกรณ์ ไทยานันท์. การพัฒนาวิธีตรวจ: การเคลือบ Cardiolipinบนเม็ดลาเท็ค สำหรับวินิจฉัยโรคซิฟิลิส. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2542.
 8. ปกรณ์ ไทยานันท์. ฤทธิ์ของสารสมุนไพรยับยั้งการทำงานของคอมพลีเมนต์. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2543.
 9. ปกรณ์ ไทยานันท์. การผลิตแอนติบอดีควบคุมคุณภาพการตรวจ VDRL และ Widalและการผลิตแอนติบอดีต่อ human globulin เพื่อใช้ใน Coomb’s test. ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2546.
 10. ปกรณ์ ไทยานันท์. การผลิตน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อวินิจฉัยโรคเมลิออยโดซิส.ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2546.
 11. ปกรณ์ ไทยานันท์. การผลิตแอนติบอดีควบคุมคุณภาพการตรวจ Widal และการผลิตแอนติบอดีต่อ Human Globulin เพื่อใช้ใน Coombs'test. ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2550.
 12. ปกรณ์ ไทยานันท์. การผลิตน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดซีส.ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2550.
 13. ปกรณ์ ไทยานันท์. โรคพิษสุนัขบ้า. ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2555.
 14. สุธิดา พื้นแสน, คงศักดิ์ บุญยะประณัย, ปกรณ์ ไทยานันท์. ความชุกและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ในบ้านห้วยลุง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา.Proceedings การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน”ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 18-19 มิถุนายน 2558.
 15. คงศักดิ์ บุญยะประณัย, สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน, ปิยะ ประจำวงศ์, ปกรณ์ไทยานันท์. ผลของการใช้เบต้ากลูโคซิเดสต่อฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหอมแดง. Proceedings การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ทิศทางการศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน”ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี: 27 มิถุนายน 2558.
 16. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thanyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma and Parivat Sakorn. Stability and Content of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract(Allium ascalonicum L.) The 40thAnnual Conference of Medical Technology of Thailand (ACMTT) and the 16thASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences(ACCLS), Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand,May 31st-June 3rd, 2016.
 17. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract(Allium ascalonicum L.)RTA Medical Journal, 70, 2017.
 18. Kongsak Boonyapranai,Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity Contained in Extracts of Yellow Velvet Leaf (Limnocharisflava) and Cupid's Shaving Brush (Emilia sonchifolia).การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 1 เมษายน 2560.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.658
  E-Mail : pakorn@nmc.ac.th