ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • นายทหารเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าแผนกจุลชีววิทยา กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าหัวหน้าแผนกจุลชีววิทยา กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่ปรึกษาแผนกจุลชีววิทยา กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • รองอาจารย์หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ที่ปรึกษาแผนกจุลชีววิทยา กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สาขาจุลชีววิทยาคลินิก) คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชบำบัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เป็นที่ปรึกษาแผนกจุลชีววิทยา กองพยาธิวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • ทบทวนบทความ วารสารกรมการแพทยฺ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2560-ปัจจุบัน
 • ทบทวนบทความ เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยนครราชสีมา
 • “จิตอาสาร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (พอ.สว.)
การฝึกอบรม
 • หลักสูตรนายทหารบกอาวุโสรุ่นที่ 27โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 41 โรงเรียนเสนารักษ์ พบ.
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าแพทย์รุ่นที่ 26โรงเรียนเสนารักษ์ พบ.
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
 1. Jatapai A, Moungthong B, Thunyaharn S, Huttayananont S, Rangsin R. An acute gastroenteritis outbreak of Vibrio parahaemolyticus O4:K55 in Nursing College, Thailand. Trop Biomed 2010;27(2):265-74.
 2. Suwanpakdee D, Samkoses R, Sirinavin S, Kerdpanich A, Simasathien S, Thunyaharn S,Dejsirilert S, Watanaveeradej V.Invasive pneumococcal disease in Phramongkutklao Hospital 2004-2008: clinical data, serotype distribution and antimicrobial resistance patterns. J Med Assoc Thai 2010;93(5):S40-5.
 3. Tiengrim S, Phiboonbanakit D, Thunyaharn S, Tantisiriwat W, Santiwatanakul S, Susaengrat W, Srisurat N, Malithong A, Srisangchan P, Thamlikitkul V. Comparative In Vitro Activity of Sitafloxacin against Bacteria Isolated from Patients with Urinary Tract Infections and Lower Respiratory Tract Infections. J Med Assoc Thai 2012;95(2):S6-17.
 4. Tangitjaroenkun J, Thunyaharn S, Yompakdee C. Bactericidal effects and time–kill studies of the essential oil from the fruits of Zanthoxylumlimonella on multi-drug resistant bacteria. J Essent Oil Research 2012;24(4):363-70.
 5. Yompakdee C, Thunyaharn S, Phaechamud T. Bactericidal Activity of MethanolExtracts of Crabapple Mangrove Tree (Sonneratiacaseolaris Linn.) AgainstMulti Drug Resistant Pathogens. Indian J Pharm Sci 2012;74(3):189-28.
 6. Samrejrongroj P, Boonsiri T, Thunyaharn S, Sangarun P. The effectiveness ofimplementing an e-Book: antigen and antibody reaction for diagnosis ofdiseases in microbiology learning. J Coll Teaching & Learning – First Quarter 2014;11(1):35-44.
 7. Moungthong G, Klamkam P, Mahakit P, Chalermwatanachai T, Thunyaharn S, Monyakul V. Efficacy of the Precise Climate Controller on the reduction of indoor microorganisms. Asia Pac Allergy 2014;4:1-6.
 8. อัญชลี วิศวโภคา, สหรัฐ วงศ์แก้วเขียว, ปริญญา นาดี, พรพิมล กาญจนวาศ, และสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร การตรวจหายีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ Carbapenemaseในเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceaeที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. Proceedings of the 2nd Academic Science and Technology Conference 2014 March 21; Bangkok, Thailand.
 9. Chatreewattanakul T, Thunyaharn S, Samosornsuk W, VisawapokaU, Samosornsuk S. SCC mec type and antimicrobial pattern of MRSA isolated from blood stream infection in Phramongkutklao hospital. Journal of Medical Technology and Physical Therapy (JMTPT) KhonKaen University 2015;27(2):152-161.
 10. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Allium ascalonicum L.) RTA Medical Journal, 70, 2017.
 11. Piraporn Juntanawiwat, Sudaluck Thunyaharn, Unchalee Visawapoka, Worada Samosornsuk, Seksun Samosornsuk. Prevalence of OXA–type carbapenemase genes in carbapenem-resistant Acinetobacterbaumannii isolates from patients in Intensive Care Unit of Phramongkutklao Hospital. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 2016. 28(2):120-128.
 12. Thongtaeparak W, Pratchyapruit WO, Kotanivong S, Sirithanakit N, Thunyaharn S, Rangsin R, Chaikaew P, Wongyongsin P, Pinyoboon P, Sutthiwan P, Theethansiri W, Janthayanont D, Mungthin M , Prevalence of and Risk Factors for Skin Diseases Among Army Personnel and Flood Victims During the 2011 Floods in Thailand. Disaster Med Public Health Prep. 2016;10(4):570-5
 13. Boonyapranai K, Kraithep S, Mahawantung J, Thaiyanan P, Singdong R, Thunyaharn S, Matrakool B, Saichanma S, Sakorn S. Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Allium ascalonicum L.) Royal Thai Army Medical Journal เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560. (Allium ascalonicum L.)
 14. Kraithep S, Matrakool B, Thunyaharn S, Pojpanichapong S, Danthaiwattana S, Saichanma S. Antioxidant and Antimicrobial Activity of Bauhinia strychnifolia Craib Stem Extract Against Oral Pathogens . Royal Thai Army Medical Journal เวชสารแพทย์ทหารบก 2560.; 70(2 )เมษายน-มิถุนายน
 15. Lertsrisatit Y, Santimaleeworgun W, Thunyaharn S, Tripattanakul J . In vitro activity of colistin mono- and combination therapy against colistin-resistant Acinetobacter baumannii, mechanism of resistance, and clinical outcomes of patients infected with colistin resistant A. baumannii at a Thai university hospital. Infectious drug resistance. Infection and Drug Resistance 2017;10: 1–7
 16. Santimaleeworagun W, Thunyaharn S, Traipattanakul J. Pneumococcal Meningitis at a Thai Hospital over a 10-Year Period : Clinical Outcomes, Serotypes and Antimicrobial Susceptibility Pattern. :108-Southeast Asian J Trop Med Public Health 2017:48(6) :1281-1289.
 17. Saelim W, Santimaleeworagun W, Thunyaharn S, Changpradub D, Juntanawiwat P. Pharmacodynamic profiling of optimal sulbactam regimens against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii for critically ill patients. Asian Pac J Trop Biomed 2018;8:14-8.
 18. Thunyaharn S, Suphanklang J, Santimaleeworagun W , Tripattanakul J .The susceptibility of fosfomycin against Streptococcus pneumoniae isolated from patients with invasive Pneumococcal diseases during a 10 years period at a thai hospital. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2018; 49 (1):108-112.
 19. Chumnanvej S, Kitvorapat N, U-yen K, Thunyaharn S . Bacterial Contamination Study in Reusing Anesthetic Breathing Systems. J Med Assoc Thai 2018; 101(4) :1-7.
 20. Jiraanankul V ,Choeypan N, Thunyaharn S, Lerdpraiwan W. Prevalence of fluoroquinolone-resistant Enterobacteriaceae in the normal rectal flora of patients undergoing transrectal prostate biopsy in Phramongkutklao Hospital, Thailand . journal of southeast asian medical research 2018:1(3) 1-6.
ผลงานตำราและหนังสือ
 1. คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและเชื้อราสำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (2557). กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 2. Lecture Note on Pre-clinic เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2557): Disinfection and Sterilization.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.523
  E-Mail : tanmicro@nmc.ac.th