ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
 • นักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลวิภาวดี กทม.
 • อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สาขาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์คลินิก/ปรสิตวิทยา) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(สาขาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์คลินิก/ปรสิตวิทยา) คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
ประสบการณ์องค์กรวิชาชีพ
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาสอบขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์
 • กรรมการสมาคมชีวเคมีคลินิกแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
 1. นิชาภา พรรณรัตน์, วิชาภรณ์ ผลวิเชียร, เหมวดี มาลา, สราวุธ สายจันมา. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการจัดการเหมืองข้อมูลเพื่อจำแนกชนิดของเม็ดเลือดแดง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ: สัมมนาวิชาการ MT HCU 54: 27 สิงหาคม 2554
 2. ณัฐวดี ทิมทอง, พธิศยาทัศนไตรลักษณ์, พนิดา ไกรแสง, สราวุธ สายจันมา. การศึกษาความสัมพันธ์ของ G-6-PD activity กับลำดับพันธุกรรมที่ผิดปกติของยีน G-6-PD โดยใช้ชีวสารสนเทศศาสตร์.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ: สัมมนาวิชาการ MT HCU 54: 27 สิงหาคม 2554
 3. นัยนา แก้วเจริญ, ปิยะนุช เกิดกุญชร, วีรนุช ปุ๋ยรักษา, สราวุธ สายจันมา. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการจัดการเหมืองข้อมูลในการทำนาย red blood cell morphology. รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุม:หัวเฉียววิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: 25 มีนาคม 2557
 4. Saichanma S, Bunyaratvej A, Sila-Asna M. In vitrotransdifferentiation of corneal epithelial-likecells from human skin-derived precursor cells. Int J Ophthalmol. 2012;5(2):158-63. doi:10.3980/j.issn.2222-3959.2012.02.08. Epub 2012 Apr 18.
 5. Saichanma S, Chulsomlee S, Thangrua N, Pongsuchart P, Sanmun D. The observation reportof red blood cell morphology in Thailand teenager by using data mining technique. AdvHematol.2014;2014:493706.doi: 10.1155/2014/493706. Epub 2014 Feb 13.
 6. Dansethakul P, Thapanathamchai L, Saichanma S,Worachartcheewan A, Pidetcha P.Determining a new formula for calculating low-density lipoprotein cholesterol: data miningapproach. EXCLI Journal. 2015;14:478-83.
 7. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn.Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Allium ascalonicum L.) RTA Medical Journal, 70, 2017.
 8. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity Contained in Extracts of Yellow Velvet Leaf (Limnocharisflava) and Cupid's Shaving Brush (Emilia sonchifolia).การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 1 เมษายน 2560.
 9. Sawanee Kraithep, Busaba Matrakool, Sudaluck Thunyaharn, Vorraphun Yingsiwaphat, Siriporn Pojpanichapong, Sayada Danthaiwattana,Sarawut Saichanma. Antioxidant and Antimicrobial Activity of Bauhinia strychnifolia Craib Stem Extract Against Oral Pathogens. RTA Med J 2017;70:73-9.
 10. Duangmanee Sanmun, Chatchawan Changtam, Sarawut Saichanma, Sucha Chulsomlee, Pornsuri Pongsuchart, Apichart Suksamrarn.Demethylcurcumin analogs, the highly potent compounds for antioxidation in G6PD normal and deficient subjects. The Journal of Applied Science. 2018; 17(1): 1-11. doi: 10.14416/j.appsci.2018.05.001
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.2542
  E-Mail : sarawut@nmc.ac.th