ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ปริวรรต สาคร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
 • นายทหารเทคนิคการแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์ประจำคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • บรรณาธิการวารสาร มฉก. วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์พิเศษคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สาขาเคมีคลินิก) คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
 1. Sakorn P, Rakariyatham N, Niamsup H, Kovitaya P. Sinigrin Degradation by Aspergillus sp. NR-4201 in Liquid Culture. Sci Asia 1999;25:189-94.
 2. Sakorn P, Rakariyatham N, Niamsup H, Nongkunsarn P. Rapid detection of myrosinase-producing fungi: A plate method based on opaque barium sulfate formation. World J of Microbiol and Biotechnol 2002;18(1):73-4.
 3. Rakariyatham N, Sakorn P. Biodegradation of glucosinolates in brown mustard seed meal (Brassica juncea) by Aspergillussp. NR-4201 in liquid and solid state cultures. Biodegradation2002;13:395-99.
 4. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thanyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma and Parivat Sakorn. Stability and Content of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Allium ascalonicum L.) The 40th Annual Conference of Medical Technology of Thailand (ACMTT) and the 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences(ACCLS), Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand,May 31st-June 3rd, 2016.
 5. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Alliumascalonicum L.) RTA Medical Journal, 70, 2017.
 6. Kongsak Boonyapranai,Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong,Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity Contained in Extracts of Yellow Velvet Leaf (Limnocharisflava) and Cupid's Shaving Brush (Emilia sonchifolia).การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม:อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 1 เมษายน 2560.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.1160
  E-Mail : parivat@nmc.ac.th