ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.อาริยา ทรัพย์มาก

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
  • นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา จังหวัดชลบุรี
  • นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  1. Ariya Sapmak, Jutikul Kaewmalakul, Joshua D. Nosanchuk, Kritsada Pruksaphon, Nongnuch Vanittanakom, Alex Andrianopoulos, Sirida Youngchim. Talaromycesmarneffeilaccase modifies THP-1 1 macrophage responses. Virulence 2016; 7(6):702-717.
  2. Ariya Sapmak, Kylie J. Boyce, Alex Andrianopou los, Nongnuch Vanittanakom N. (2015). The pbrB gene encodes a laccase required for DHN-melanin synthesis in conidia of Talaromyces (Penicillium)marneffei. 13;10(4):e0122728. doi: 10.1371/ journal.pone.0122728.
  3. Ariya Sapmak, Sirida Youngchim, Nongnuch Vanittanakom. (2014).Using green fluorescent protein fusion approach to demonstrate the putative laccase-encoding gene expression and an importance of 3´ untranslated region in gene expressionin Penicilliummarneffei.Chiang Mai J. Sci. 41(2):262-274.
  4. Aksarakorn Kummasook, Ariya Sapmak, Sophit Thirach, Monsicha Pongpom, Chester R. Cooper Jr, NongnuchVanittanakom. (2011).Penicilliummarneffei actin expression during phase transition, oxidative stress, and macrophage infection. MolBiol Rep. 38(4):2813-2819. doi: 10.1007/s11033-010-0427-1.
  5. Ariya Sapmak, Jutikul Kaewmalakul, Joshua D. Nosanchuk, NongnuchVanittanakom, Alex Andrianopoulos, KritsadaPruksaphon, SiridaYoungchim. Talaromycesmarneffeilaccase modifies THP-1 macrophage responses. Virulence 2016. 17;7(6):702-17.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.4510
  E-Mail : ariyasap@nmc.ac.th