ชื่อ - สกุล อาจารย์จิราวรรณ มหาวันตัง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

 • วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
 • นักเทคนิคการแพทย์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้จัดการวิชาการ บริษัทอุบลอาร์ไอเอ
 • นักเทคนิคการแพทย์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต) คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
 1. Tippayawat P, Saenwongsa W, Mahawantang J, Suwannasaen D, ChetchotesakP, et al. Phenotype and Functional Characteristic of Human Memory T Cell Response to Burkholderiapseudomallei. PLoSNegl Trop Dis 3(4), 2009.
 2. Mahawantang Jirawan, et al. Optimization of Enzyme-linked Immunospot Assay for quantitative analysis of interferon gamma producing cells.Journal of Medical Technology and Physical Therapy. Vol 22 No. 3, September-December 2010. DuangchanSuwannasaen, JirawanMahawantang, WipadaChaowagul, DirekLimmathurotsakul, et al. Human Immune ResponsetoBurkholderiapseudomalleiCharacterized by Protein Microarray Analysis. Journal of Infectious Diseases. 2011.
 3. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung,Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool,Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Allium ascalonicum L.) RTA Medical Journal, 70, 2017.
 4. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity Contained in Extracts of Yellow Velvet Leaf (Limnocharisflava) and Cupid's Shaving Brush (Emilia sonchifolia).การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม:อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0.”ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 1 เมษายน 2560.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.5356
  E-Mail : jirawan@nmc.ac.th