ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.พรรณี ชินเจริญพันธ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • วท.ด. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
  • นักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์คุณภาพยา บริษัท แสงไทยกำปะนี จำกัด
  • นักเทคนิคการแพทย์ แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  1. Pannee C, Mayuree T, Supeecha W. (2011) Simultaneous determination of Asiatic and madecassic acid in human plasma. The 11th Southeast Asian Western Pacific Regional Meeting of Pharmacologist; Yokohama, Japan
  2. Pannee C, Chandhanee I, Wacharee L. (2013) Inhibitory effects of cassia oil on LPS-stimulated murine macrophage J774A.1 cells. The 12th Meeting of the Asia Pacific Federation of Pharmacologists; Shanghai, China
  3. Pannee C, Chandhanee I, Wacharee L. (2014) Antiinflammatory effects of essential oil from the leaves of Cinnamomum cassia and cinnamaldehyde on lipopolysaccharide-stimulated J774A.1 cells. J Adv Pharm Technol Res Oct; 5(4):164-70.
  4. Kokiet Kangwantas, Pannee Chinjarernpan, Virote Sriuranpong, Napa Parinyanitikul, Piyada Sitthideatphaiboon, Nattaya Poovorawan, Suebpong Tanasanvimon. (2017) The Accuracy of Carboplatin Area Under the Curve (AUC) Estimated by Calvert Formula Using Cockcroft-Gault formula and Thai eGFR in Thai Cancer Patients. J Oncol May; 2016.34.15_suppl.e14017
  5. Jaraspong Uaariyapanichkul, Sirinuch Chomtho, Kanya Suphapeetiporn, Vorasuk Shotelersuk, Santi Punnahitananda, Pannee Chinjarernpan and Orapa Suteerojntrakool. (2018) "Age-related Reference Values for Plasma Amino Acids in Thai Pediatric Population Measured by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry".J NutrMetab May; 10.1155/2018.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.1774
  E-Mail : pannee.007@nmc.ac.th