ชื่อ - สกุล อาจารย์สวนีย์ ไกรเทพ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • ภ.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การฝึกอบรม
 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559ขอนแก่น
 • การบริหารการจัดการข้อมูลทางจุลชีววิทยาด้านระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม M Labวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ
 • มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 Thailand LA Forum 2015 “LA ไทยมุ่งให้ไกลไปให้ถึง”
 • การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส รุ่น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจรุ่น2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้ช่วยวิจัย แผนกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • อนุกรรมการ บริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
 1. Bootdawan P., Boon-Young A., Wanachantararak P., Matrakool B. and Kraithep S. 2016. Antimicrobial activity of Bauhinia strychnifolia extract against mouth disease-Related microorganisms. Poster presentation at The 40th Annual Conference of Medical Technology of Thailand (ACMTT) and the 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS), Ambassador City JomtienHotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, 31st May-3rd June, 2016.
 2. Somsak V, Noilod J, Chachiyo S, Kraithep S. Antimalarial Activty of Ethanolic Leaf Extract of Bauhinia strychnifolia in Mice Infected with Plasmodium berghei. Malaria Control 2 Eliminaticn. 2015, 4 (2)
 3. Boon-young A., Bootdawan P., Bunluepuech K., Tewtrakul S. and Kraithep S. 2015. Antioxidant Activity of Bauhinia strychnifolia Extract. The 3rd NEU National and International Conference 2015 “Integrated Enhances Sustainable Knowledge” (North Eastern University, KhonKaen, Thailand, 11 July, 2015) 546-553.
 4. Noilod J., Phodad S., Kraithep S. and Somsak V. Antimalarial Activities of Bauhinia strychnifolia extract against Plasmodium berghei in mice. WTU J. 2015; 3: 9-15.
 5. Kraithep S., Tipprapant P., Chonprachavit C., Plangnok P., Ngordkokkrod K. and Kovavisatsut. 2012. Antibacterial Effects of Tom-Yum Spicy using Broth Dilution Method. KKK Science J. 40 (Supplement): 250-254.
 6. Kraithep S., Tipprapant P., Chonprachavit C., Plangnok P., Ngordkokkrod K. and Kovavisatsut. 2012. Antibacterial Effects of Tom-Yum Spicy using Broth Dilution Method. The 4thInternational Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (4thSTGMS 2012) “Science and Technology for One ASEAN”. Pullman KhonKaen Raja Orchid Hotel, KhonKaen, Thailand, 23-24 Jan, 2012
 7. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn.Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity Contained in Extracts of Yellow Velvet Leaf (Limnocharisflava) and Cupid's Shaving Brush (Emilia sonchifolia).การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 1 เมษายน 2560.
 8. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Allium ascalonicum L.) RTA Medical Journal, 70, 2017.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.7198
  E-Mail : aomkraithep@nmc.ac.th