ชื่อ - สกุล อาจารย์รุ่งฤดี สิงห์ดง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
  • นักเทคนิคการแพทย์ แผนกธนาคารเลือด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  1. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Sudaluck Thunyaharn, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn. Content and Stability of Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Matured Shallot Bulbs’ Extract (Allium ascalonicum L.) RTA Medical Journal, 70, 2017.
  2. Kongsak Boonyapranai, Sawanee Kraithep, Jirawan Mahawantung, Pakorn Thaiyanan, Roongrudee Singdong, Busaba Matrakool, Sarawut Saichanma, Parivat Sakorn.Total Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity Contained in Extracts of Yellow Velvet Leaf (Limnocharisflava) and Cupid's Shaving Brush (Emilia sonchifolia).การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0” ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา: 1 เมษายน 2560.
  3. N. Limsuwanachot, B. Rerkamnuaychoke, S. Chuncharunee, T. Pauwilai, R. Singdong, P. Rujirachaivej, T. Chareonsirisuthigul and T. Siriboonpiputtana. Clinical and hematological relevance of JAK2 V617F and CALR mutations in BCR-ABL-negative ET patients. Hematology, doi: 10.1080/10245332.2017.1312736.
  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทน.6512
  E-Mail : roongrudee@nmc.ac.th