HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : การประชุมวิชาการหัวข้อ "ห้องปฏิบัติการทางแพทย์ในยุค Thailand 4.0 (Medical Laboratory in Thailand 4.0)

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมวิชาการหัวข้อ "ห้องปฏิบัติการทางแพทย์ในยุค Thailand 4.0 (Medical Laboratory in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนระบบการศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0

ภาพประกอบ :