ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
     สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร