Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
  คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
 
 
ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์
นายกสภาวิทยาลัยนครราชสีมา
 
     
ดร.ชนากานต์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์ ดร.วิชาญ สาคุณ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.กวี ไชยศิริ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
อาจารย์ศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์บัญชา วิทยอนันต์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
     
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document