Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
  คณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์พิชชานาถ เงินดีเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.ดิเรก แสสนธิ์
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
อาจารย์ภัคธมล ศิรอรุณภัทร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชชา ทศตา
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์บุญลือ มีเงิน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
     
อาจารย์พิชชานาถ เงินดีเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
เลขานุการสภาวิทยาลัย
 
     
     
     
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document