HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว.อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองยาง บ.คลองยาง ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวนผู้มารับบริการ 78 คน

ภาพประกอบ :