ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Medical Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Medical Technology)

ปรัชญา
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มุ่งบัณฑิตที่มีความรู้และ ทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล
ความสำคัญของหลักสูตร
         สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ ตลอดจนการเก็บสิ่งตัวอย่างจาก อาหาร น้ำ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของมนุษย์และชุมชน โดยการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายงานผลการตรวจ ตลอดจนการให้คำปรึกษา เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เช่น วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล มนุษย์พันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยา เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับยาและสารเคมี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและในชุมชน
  วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
 
 1. มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. มีความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพ การวิจัย และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
 3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ พัฒนาตน และพัฒนางาน
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพและชุมชน
 5. มีทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 6. สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2555 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
 • ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559
 • ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
 • สภาเทคนิคการแพทย์ให้การรับรองหลักสูตร และเห็นชอบความเหมาะสมในการเปิดสอน ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 (หนังสือที่ สทนพ.11.071/2560)
 • ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย (ครั้งที่สอง) ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
  นิยามอาชีพ
         นักเทคนิคการแพทย์ (Medical technologist หรือ Medical laboratory technologist หรือ Medical Laboratory Scientist) เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่าเป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และใช้คำนำหน้านามว่า ทนพ.หรือ ทนพญ. นำหน้าชื่อสกุลได้
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 
 1. นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในภาครัฐ และเอกชน
 2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย
 3. พนักงานขายเครื่องมือ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์
 4. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสุขภาพทางด้านเทคนิคการแพทย์
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรง ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่วิทยาลัยนครราชสีมากำหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
         เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือโดยการคัดเลือกตามที่วิทยาลัยนครราชสีมากำหนด
ระยะเวลาในการศึกษา
    4 ปีการศึกษา