ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
     
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101 (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-1) ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
0002103 (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-1) การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ
0002104 (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-2) พลศึกษา
0002219 (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-3) ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
0003101 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-2) ทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003106 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-1) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1003113 เคมี
1003102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

3(1-4-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม

17

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0001206 (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-2) ศาสนากับชีวิต
0003210 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-3) การอ่านภาษาอังกฤษ
0004103 (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์เบื้องต้น
0004119 (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้
1002104 ฟิสิกส์
1003103 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1003104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1004113 ชีววิทยา
1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม

21