ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
     
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101 (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-1) ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
0002103 (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-1) การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ
0002104 (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-2) พลศึกษา
0002219 (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-3) ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
0003101 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-2) ทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003106 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-1) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1003113 เคมี
1003102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

3(1-4-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม

17

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0001206 (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-2) ศาสนากับชีวิต
0003210 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-3) การอ่านภาษาอังกฤษ
0004103 (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์เบื้องต้น
0004119 (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้
1002104 ฟิสิกส์
1003103 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1003104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1004113 ชีววิทยา
1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม

21