ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
     
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร
     

อาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์

อาจารย์ ดร.สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์

อาจารย์พลวรรต ทองสุข
     

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วาเสนัง

อาจารย์ ดร.อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์

อาจารย์ ดร. สุจินตนา วงศ์ทอง
     

อาจารย์รจิตา กันยาบุญ

อาจารย์อรอุมา เฮ้านนท์

อาจารย์รุ่งทิวา แดงตาโคตร
     
     

นางสาวสุกานดา โพธิ์คำ

นางสาว​สุลักษณา​ อัครเศรษฐนนท์

นางสาวรุจิลาภา เข็มพุดซา