อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 
     
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ ไทยานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร
     

อาจารย์ ดร.ปริวรรต สาคร

อาจารย์ ดร.อาริยา ทรัพย์มาก

อาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์
     

อาจารย์ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์

อาจารย์รุ่งฤดี สิงห์ดง
 
     
     

นางสาวสุกานดา โพธิ์คำ

นางสาวเบญจมาศ น้อยตำแย