อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 
     
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ ไทยานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร
     

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ

อาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์

อาจารย์ ดร.พรรณี ชินเจริญพันธ์
     

อาจารย์ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์

อาจารย์พลวรรต ทองสุข
 
     
     
     
     

นางสาวสุกานดา โพธิ์คำ

นางสาวเบญจมาศ น้อยตำแย