ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
     
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ ไทยานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร
     

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ

อาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์

อาจารย์ ดร.สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์
     

อาจารย์พลวรรต ทองสุข

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วาเสนัง

อาจารย์ ดร.อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
     

อาจารย์ ดร. สุจินตนา วงศ์ทอง

อาจารย์รจิตา กันยาบุญ

อาจารย์อรอุมา เฮ้านนท์
     
     

นางสาวสุกานดา โพธิ์คำ

นางสาวประภาภรณ์ จันทะพันธ์

นางสาว​สุลักษณา​ อัครเศรษฐนนท์