แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
     
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0003211 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-4) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0004111 (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) ชีวสถิติเบื้องต้น
1003203 เคมีวิเคราะห์
1003106 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1005203 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
1005207 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
1005204 สรีรวิทยาของมนุษย์
1005208 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์
0800201 จุลชีววิทยา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)

รวม

20

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003316 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์-5) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
1003107 ชีวเคมี
1004118 ปฏิบัติการชีวเคมี
0800202 พยาธิสรีรวิทยา
0801201 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
0801209 ปัสสาวะและสารน้ำ
0803201 วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

รวม

19