แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
     
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0801303 โลหิตวิทยา 1
0802301 เคมีคลินิก 1
0803303 วิทยาไวรัสและเชื้อราทางการแพทย์
0804301 วิทยาภูมิคุ้มกัน 1
0806301 เทคนิคทางอณูชีววิทยา
0806312 ชีววิทยาของเซลล์ต้นกำเนิด

4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

รวม

19

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0801305 โลหิตวิทยา 2
0802303 เคมีคลินิก 2
0804303 วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
0805301 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
0806303 ระเบียบวิธีวิจัย
0806308 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
0806313 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสุขภาพในห้องปฏิบัติการ

4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
2(1-3-3)
2(2-0-4)

รวม

19