แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
     
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0805403 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
0806402 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์
0806404 กฎหมายวิชาชีพ
0806405 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
0806406 คลินิกสัมพันธ์
0806407 พิษวิทยา
0806409 สัมมนา
0806410 ภาคนิพนธ์
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี-1
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี-2

3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0806411 การฝึกงานเทคนิคการแพทย์

6(0-36-6)

รวม

6