HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : งานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 42 (MT Innovation) 22-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม : สำหรับงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 42 (MT Innovation) จัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และสร้างเครือข่ายของกลุ่มวิชาชีพในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์นำโดย อ.ดร.สราวุธ สายจันมา ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์ และ อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบ :