HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561-12 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์และรุ่นพี่ เพื่อนำไปปรับใช้ทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

ภาพประกอบ :