HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษากับเทคนิคการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์จากคณะต่างๆของวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษากับเทคนิคการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ โดยท่านเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการค้นหาศักยภาพเชิงบวกและมีประสบการณ์ทำงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในส่วนงานภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้รับความรู้และทัศนคติเชิงบวกที่จะไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ :