HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดกรอบแนวคิดและคำขวัญคือ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ในส่วนของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงอยากจะมีส่วนร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ตระหนักรู้และร่วมมือกัน ในการทำให้วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่ปราศจากยาเสพติด ทั้งนี้ นักศึกษาได้ร่วมกันมือกันจัดทำป้ายรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 และเดินประชาสัมพันธ์ทั่ววิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :