HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมนำเสนอโครงงานวิจัย ในรายวิชาเคมี

รายละเอียดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ วนม. ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมนำเสนอโครงงานวิจัย ในรายวิชาเคมี ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วนม. และได้จัดให้มีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา วนม. ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ นอกจากนักศึกษาจะได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถแล้ว ยังเป็นโอกาสในการฝึกทำงานเป็นทีม ฝึกการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย

ภาพประกอบ :