HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : สัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อจัดทำ “เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในศตวรรษที่ 21”

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณบดีวิทยาลัยนครราชสีมา อ.ดร.สราวุธ สายจันมา และประธานหลักสูตร ผศ.บุษบา มาตระกูล เข้าร่วมสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อจัดทำ “เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในศตวรรษที่ 21” จัดโดยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพประกอบ :