HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 15 Clinical Pathology Network 2018: New Technology for Quality Lab

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.บุษบา มาตระกูล, ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร และ อาจารย์ ดร.พรรณี ชินเจริญพันธ์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 15 Clinical Pathology Network 2018: New Technology for Quality Lab ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี/วิทยาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพมาปรับใช้ต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากนี้ ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณแด่สมาชิกเครือข่ายฯ ผู้เกษียณอายุราชการ โดยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในงานประชุมครั้งนี้อีกด้วย

ภาพประกอบ :