HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อำเภอโนนแดง จ. นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ ศาลาวัดบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :