HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. จ.นครราชสีมา ณ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :