HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :