HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยงาน สสจ.และหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :