HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยงาน สสจ.และหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :