HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโนนเมือง หมู่ 2 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ณ บ้านโนนเมือง หมู่ 2 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :