HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเติมเต็มความรู้ในการเรียนจากภาควิชาการ ภายในห้องเรียน สู่ประสบการณ์ภาคปฏิบัติงานจริง นักศึกษาได้รับความรู้ในห้องประชุม รับทราบภาระกิจ กิจกรรม การจัดระบบงานบริการโลหิต การตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต กระบวนการรับบริจาคโลหิต รวมทั้งการเตรียมส่วนประกอบของโลหิต การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในโลหิตรับบริจาค รวมทั้งการเข้าชมในสถานที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละส่วนงานภายในภาคบริการโลหิต ทางคณะเทคนิคการแพทย์ จึงขอขอบคุณหัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 5 และทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาในครั้งนี้

ภาพประกอบ :