HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดบ้านหนองผือ หมู่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดบ้านหนองผือ หมู่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ภาพประกอบ :