HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ร่วมการประชุมผู้ประสานงานพอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบบริการงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 18 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร. วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ และอาจารย์ อรอุมา เฮ้านนท์ เป็นตัวแทน คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานพอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบบริการงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพประกอบ :