HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจประกันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมิน ซึ่งเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) ในรอบปีการศึกษา 2559 เพื่อนำผลการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี (๓.๒๔)

ภาพประกอบ :