ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจประกันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมิน ซึ่งเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) ในรอบปีการศึกษา 2559 เพื่อนำผลการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี (๓.๒๔)

ภาพประกอบ :