ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจประกันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมิน ซึ่งเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) ในรอบปีการศึกษา 2559 เพื่อนำผลการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี (๓.๒๔)

ภาพประกอบ :