ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อ.โนนสูง

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในนามของทางวิทยาลัยนครราชสีมา ได้มีความร่วมมือร่วมใจของคณะต่างๆ ในการจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการตรวจบริการหมู่เลือดให้กับประชาชนที่มารับบริการ

ภาพประกอบ :