HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อ.โนนสูง

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในนามของทางวิทยาลัยนครราชสีมา ได้มีความร่วมมือร่วมใจของคณะต่างๆ ในการจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการตรวจบริการหมู่เลือดให้กับประชาชนที่มารับบริการ

ภาพประกอบ :