ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อ.โนนสูง

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในนามของทางวิทยาลัยนครราชสีมา ได้มีความร่วมมือร่วมใจของคณะต่างๆ ในการจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการตรวจบริการหมู่เลือดให้กับประชาชนที่มารับบริการ

ภาพประกอบ :