ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดกิจกรรม : คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.โดยในงานมีการจัดอบรมและกิจกรรมต่างมากมาย เช่น สัมมนาวิชาการและสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือประเทศไทย และการรายงานความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านต่างๆ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ภาพประกอบ :