ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและสร้างแนวทางและรู้จักปรับตัวในการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. และวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :