ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและสร้างแนวทางและรู้จักปรับตัวในการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. และวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :