HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : งานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays"

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 1-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays" ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร และยังได้ร่วมฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา นครปฐม ซึ่งงานประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ และให้ความรู้เทคนิคเบื้องต้นในการวินิฉัยทางห้องปฏิบัติการ, สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกในปัจจุบัน รวมถึงการให้วัคซีนและการเตรียมมาตราการรับมือการระบาดในอนาคต

ภาพประกอบ :