ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : งานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays"

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 1-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays" ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร และยังได้ร่วมฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา นครปฐม ซึ่งงานประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ และให้ความรู้เทคนิคเบื้องต้นในการวินิฉัยทางห้องปฏิบัติการ, สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกในปัจจุบัน รวมถึงการให้วัคซีนและการเตรียมมาตราการรับมือการระบาดในอนาคต

ภาพประกอบ :