HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ พบอาจารย์

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าพบคณาจารย์ ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์ ได้เล่าประสบการณ์ของการเป็นชีวิตนักศึกษา และยกตัวอย่างนักเทคนิคการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาล ให้กับนักศึกษา ในทางการศึกษาเล่าเรียน จากนั้น อ.ดร.ปริวรรต สาคร อ.ดร.อาริยา ทัพย์มาก และ อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง ได้สอบถามนักศึกษาที่เป็นทางด้านต่างๆ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตทางการเรียน และแนวทางการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ณ ห้องประชุมไตรรัตน์ วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :