ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "Human Subject Protection Course" วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "Human Subject Protection Course" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. และสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น ณ โรงแรมฟอร์จูน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหลักการด้านจริยธรรมของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง และคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยังได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันต่างๆในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วย

ภาพประกอบ :