HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "Human Subject Protection Course" วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "Human Subject Protection Course" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. และสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น ณ โรงแรมฟอร์จูน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหลักการด้านจริยธรรมของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง และคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยังได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันต่างๆในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วย

ภาพประกอบ :