Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
กิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2567
   วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2567 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา และ ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ให้เกียรติมาเ
 
 
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก้าวสู่ปีที่ 21 วิทยาลัยนครราชชสีมา ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา
   วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของวิทยาลัยนครร
อิทนิลเกมส์ ครั้งที่ 17
   วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริมบัณ
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจา
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 21 มีนาคม 2567
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 มีนาคม 2567
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567 26 กุมภาพันธ์. 2567
ตารางาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2566) 6 กุมภาพันธ์. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 25 มกราคม 2567
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบความสามารถพิเศษ 23 มกราคม 2567
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม 2567 19 ธันวาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) 9 ธันวาคม 2566
 
 
 
   
  More...>>    
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
 
 เมนูเผยแพร่        
 
 
 ข้อบังคับวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2566
   
   
   
 
Untitled Document