หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ รศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ และ ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินได้รับผลผ่าน คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะฯ จะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ก่อนนำผลการประเมินส่งให้ สกอ. รับทราบในลำดับต่อไป


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 21 ก.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 197 ครั้ง